תקנון

השימוש באתר "HAPPY ENGLISH" כפוף לתנאים המפורטים בהמשך והסכמה להם הינה תנאי מוקדם והכרחי לגלישה באתר.
 
האתר ובכללותו,תכניו, לרבות כל המידע המופיע בו, החומר הלימודי והתוכנות המצורפות לו אינו מתחייב שהשימוש יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות.
 
בעלות האתר
האתר, עיצובו והמידע המפורט בו הם בבעלות גלי לב ארי ו/או " HAPPY ENGLISH " . אין להשתמש, להעתיק, להפיץ, לפרסם או להעביר לצד שלישי חומר או כל מידע אחר. בכל מקום באתר בו כתוב HAPPY ENGLISH יחשב הדבר כאילו גם נכתב גלי לב ארי.


 אחריות
" HAPPY ENGLISH " עושה כל שביכולתו על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מהימן ביותר. יחד עם זאת ייתכנו טעויות, אי דיוקים או חסרים במידע המופיע באתר. " HAPPY ENGLISH " לא ישא בכל אחריות בגין טעויות או שגיאות במידע המוצג באתר, לרבות המבחנים, חומר הלימוד, והמילים המופיעות באתר, איותן ופירושן. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש, שהוא עושה או יעשה במידע שבאתר, וכי ידוע לו ש HAPPY ENGLISH לא תשא באחריות בגין כל נזק, שנגרם לו במישרין או בעקיפין כתוצאה מן השימוש בשירות ובמידע שמספק האתר ו/או בגין הפסקת השימוש באתר, אם ביוזמתו או ביוזמת HAPPY ENGLISH.


האתר מוצע לשימושים המותרים המפורטים להלן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש הכלליים"), ולתנאים הנוספים וכן לתנאי ביטול וזיכוי ( להלן: "תנאי ביטול וזיכוי"). התנאים הנוספים - חלקים מסוימים באתר או ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר או בעזרתו, עשויים להיות כפופים גם לתנאים נוספים ("התנאים הנוספים"). כך למשל הרישום לחוגים ולפעילויות כפוף גם לנהלי הרישום ליתר התנאים המפורטים באופן הרשמה או דרכי הרשמה ולתנאי ביטול וזיכוי.
 
מטרת התנאים הנוספים היא להשלים ולהוסיף על תנאי השימוש הכלליים. אם ובכל זאת תתגלה סתירה מפורשת ביניהם יגברו התנאים הנוספים בכל הנוגע לעניינים המטופלים בהם מפורשות.
 
תנאי השימוש הכלליים והתנאים הנוספים ותנאי ביטול וזיכוי יקראו יחד: "תנאי השימוש".
 
השימוש באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות").
 
נא קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בינך לבין HAPPY ENGLISH. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בעיון.
 
אינך חייב להסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.
 
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 
הוספה ושינוי של תנאי השימוש
HAPPY ENGLISH שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן - האחריות להכרת תנאי השימוש ולקיומם בכל עת חלה עליך המשתמש.
 
האתר
האתר מיועד בעיקרו: לספק מידע על פעילויות שמוצעות ומועברות על ידי HAPPY ENGLISH לרבות חוגים, קייטנות ועוד.
 
האתר מאפשר גם רישום ותשלום לחוגים ולקייטנות ולחלק מהפעילויות כמפורט בנהלי הרישום, התעדכנות באירועים ופעילויות חדשות.
 האתר על תכניו וכליו, מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. 
 
שימושים באתר
הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד. אין להשתמש באתר ולרבות בתכנים שבו בכל אופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של HAPPY ENGLISH  ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן): 
• הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצ"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
•  אין להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית.
•  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של התכנים שבאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
•  אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
•  אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.
•  אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש ולהפריע לשימושם באתר.
•  אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
•  אין להיכנס לחלקים סגורים באתר למי שאינו מורשה לגשת לאיזורים אלו.
•  אין להירשם לאתר תחת שם של אחר. במקרה של רישום לחוגים או פעילויות אחרות המצריכות רישום מותר למשתמש המבצע הרישום ("הרושם") לרשום נרשמים שאינם הרושם, אולם הרושם הוא האחראי לנכונות כל הפרטים אותם הוא מוסר ולקיום כל יתר התנאים הנוגעים לרישום.
•  אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחר.
•  אין לפרסם כל תוכן (לרבות כל יצירה) שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות), פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור או כל מעשה או מחדל אחר ההופך הפרסום לבלתי חוקי.
•  אין לפרסם תוכן שקרי, מטעה או פוגע.
•  אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, הרשמה, גישה וכו' תחת זהות של אחר.
•  אין לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של HAPPY ENGLISH או לפגוע בשמה הטוב.
•  אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרות גלויות או סמויות ('Frames').
•  למעט שימוש מקובל בדפדפנים, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר, המחסירים מהם או המוסיפים להם תכנים.

זמינות ותקינות האתר
הגם שננקטים מאמצים להבטיח את פעולתו התקינה והשוטפת של האתר, אין בטחון כי האתר יהיה זמין בכל עת ונקי משיבושים. פעולות יזומות (כגון תחזוקת האתר) או כפויות (כגון התמודדות עם מתקפת גורמים מפגעים, פריצות, ציטוטים למידע אישי וכו') עשויות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים.  HAPPY ENGLISH אינה והיא לא תהיה אחראית לאי זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו.
 
האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב אישי המחובר לרשת האינטרנט. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון: מחשב כף יד וכו'), אולם אין HAPPY ENGLISH  מתחייבת כי ניתן יהיה לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה.

שינויים באתר
HAPPY ENGLISH שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות האתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר, מראהו ועיצובו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
קישורים מהאתר ולאתר
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים לאתר. אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של HAPPY ENGLISH  וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט.
 
ל HAPPY ENGLISH אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר, היא אינה עריבה לנכונותם, עדכניותם, תקינותם, אמינותם או לרבות להיעדר גורמים מפגעים בהם. HAPPY ENGLISH   אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים.
 
כל עוד לא הודיעה HAPPY ENGLISH  אחרת, ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר למעט מאתרים אסורים. HAPPY ENGLISH שומרת על זכותה לבטל הסכמתה ולדרוש הסרת קישורים כאמור. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת ללא קבלת הסכמתה של HAPPY ENGLISH מראש ובכתב. אתרים אסורים – אתרי הימורים, אתרים הכוללים פורונוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, אתרים העוסקים או המעודדים פעילות מנוגדת לחוק.
 
HAPPY ENGLISH לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של תכני האתר בכל דרך אחרת (ככל ו HAPPY ENGLISH תתיר לעשות כן). הנך נושא באחריות מלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את HAPPY ENGLISH  בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 
האתר מוצע לשימוש כפי שהוא. העדר אחריות ל HAPPY ENGLISH
האתר על תכניו ושירותיו מוצע לשימוש כפי שהוא (AS IS). הגם ש HAPPY ENGLISH נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר, פעילותו השוטפת ללא הפרעות ותקינות הכלים והתכנים (לרבות המידע והשירותים) שבו, לרבות מניעת חדירת גורמי מפגעים ומניעת נפילת מידע בידי צדדים שלישיים, אין ביכולתה של HAPPY ENGLISH להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות.
 
 HAPPY ENGLISH אינה והיא לא תהיה אחראית (באחריות חוזית, נזיקית או בכל אחריות אחרת) לכל הוצאה או נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח, עוגמת נפש וכיוצ"ב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר לרבות בכלים, בתכנים או בשירותים השונים שבו.
 
חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורם בצדדים שלישיים. HAPPY ENGLISH אינה שולטת על מקורות אלה והיא אינה אחראית להם ולתכניהם.
היה ועל אף האמור יקבע בידי ערכה מוסמכת כי ל HAPPY ENGLISH אחריות לנזק או הוצאה שנגרמו, תהיה אחריות HAPPY ENGLISH מוגבלת אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים שלא יעלה על 1 ₪ לאירוע המקים אחריות כאמור.
 
מסירת פרטים
הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם גישה לחלקים בהם ברצונך לבצע רכישות, הזמנות או פניות באמצעות האתר כרוכים במסירת פרטים. אינך חייב למסור את פרטיך אלא שאז יתכן ולא תוכל לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים. HAPPY ENGLISH נוקטת אמצעים שונים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה מחברת האשראי ומגורמים חיצוניים, עם זאת ובדומה לפעולות הכרוכות במסירת מידע אישי ככלל, אין ודאות מוחלטת כי המידע יהיה מוגן לחלוטין. אם אינך רוצה לשאת בסיכון של מסירת מידע אישי באופן מקוון, תוכל להירשם על ידי הגעה פיזית למשרד HAPPY ENGLISH (או באמצעי קשר אחרים עליהם תודיע HAPPY ENGLISH מעת לעת). באותם מקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים. יש להימנע ממסירת מידע אישי שלא נתבקש.
 
HAPPY ENGLISH מטפלת במידע האישי הנמסר לה כמפורט במדינוית הפרטיות.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר על תכניו (ולרבות: כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסטואלי, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא) הינם קניינה הבלעדי של גלי לב ארי ו/או HAPPY ENGLISH (או מי מטעמה, לרבות צד שלישי אשר התיר לה לעשות שימוש בקניינו). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר, או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של גלי לב ארי ו HAPPY ENGLISH.
 
סימני מסחר
כל סימני ושמות המסחר של HAPPY ENGLISH ושל צדדים שלישיים הקשורים עימה, בין שהם רשומים ובין שלא, הינם קניינה הבלעדי או קניינם של צדדים שלישיים שהתירו לה להשתמש בהם, ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמת HAPPY ENGLISH.
 
מדיניות פרטיות
HAPPY ENGLISH מכבדת את פרטיות הגולשים. מדיניות הפרטיות העדכנית מתפרסמת באתר בכתובת www.happy-english2u.com, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מעת לעת.
אחריות לקיום התנאים
הנך מתחייב לשפות את גלי לב ארי ו/או HAPPY ENGLISH, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש, או במקרה של דרישה טענה או תביעת צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
 
דין ומקום השיפוט
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
לבית המשפט בראשון לציון תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם האתר והשימוש בו.


תנאי ביטול וזיכוי
בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, ניתן לבטל כל עסקה שמתבצעת דרך האתר תוך 14 ימים ולקבל זיכוי כספי מלא, בניכוי 5% דמי ביטול (או 200 ש"ח, הנמוך מביניהם), למעט תשלום עבור אירועים החלים פחות מ-7 ימים מהמועד בו מתבצע הביטול; במקרה כזה לא תבוטל העסקה ולא יתבצע זיכוי.

מדניות פרטיות

באתר " HAPPY ENGLISH בכתובת www.happy-english2u.com או בכל כתובת אחרת או נוספת עליה תודיע  HAPPY ENGLISH .הגלישה (או כל שימוש אחר בו) כפופה למדיניות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שתעשה HAPPY ENGLISH בפרטיך.
 
מדיניות זו חלה גם על מידע פרטי שתמסור ל HAPPY ENGLISH לצורך רישום לפעילויות HAPPY ENGLISH השונות שלא באמצעות האתר.
 
המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
 
הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר החל בינך לבין HAPPY ENGLISH  כגון טפסי רישום, תנאי שימוש, תנאי שימוש נוספים וכיוצ"ב.
 
גלישה באתר
גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירת פרטים אישיים כלשהם ל HAPPY ENGLISH. למעט שימוש בעוגיות כמפורט להלן, ולמעט פרטים טכניים שגורים, אשר גלישה באתרי אינטרנט יוצרת ככלל, HAPPY ENGLISH אינה אוספת או אוגרת באופן שוטף מידע נוסף.
 
עוגיות – 'Cookies'
השימוש באתר כולל שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף תוכל למחוק את העוגיות ממחשבך בכל עת. מידע נוסף תוכל למצוא בקובץ העזרה של הדפדפן. חסימת השימוש בעוגיות עלולה למנוע מכך היכולת להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר וכן להצריך ממך להזין פרטים שונים שוב ושוב (כגון שם משתמש וכו' (העוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש (אך בשום מקרה לא סיסמאות או פרטי כרטיס אשראי).
 
רישום ומסירת פרטים אישיים
חלק מהשירותים באתר וחלק משירותי HAPPY ENGLISH בכלל (כגון: רישום לחוגים, רישום לסדנאות)טעונים הרשמה ומסירת פרטים אישיים. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך כדוגמת שמך, כתובתך, פרטי התקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס אשראי שברשותך ועוד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אינך חייב למסור פרטיים אלה, אולם ללא מסירת המידע המתבקש לא תוכל לקבל את השירות הנדרש.
נא הקפד שלא למסור מידע אישי אותו לא התבקשת למסור!
 
רישום והסכמה לקבלת "דבר פרסומת"
רישום לרשימת דוור - רשימות הדוור באתר עשוים להכיל תכנים "פרסומיים" הרשמה להם משמעותה שאתה מסכים לקבל מידע פרסומי.
רישום לחוגים ולפעילויות HAPPY ENGLISH – בעת רישום לחוגים ולקיטנות של HAPPY ENGLISH, אתה מודיע על הסכמתך, אלא אם תודיע לנו אחרת, לקבל תכנים "פרסומיים" מHAPPY ENGLISH. תוכל בכל עת לבטל הסכמתך זו כמפורט להלן.
 
שימוש במידע פרטי
הפרטים שתמסור ישמשו את HAPPY ENGLISH :
•  לספק לך שירותים או מוצרים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש במידה וקבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר עימם.
•   לספק לך מידע על שירותים ומוצרים בהם הבעת עניין (ובכלל זאת טיפול ברישום לחוגים או פעילויות אחרות), במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במיסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי, בדואר ועוד.
•  להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מיסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי למוצרים ושירותים אחרים של HAPPY ENGLISH (הנערכים על ידה או על ידי צדדים שלישיים בטיפולה או בשיתופה) או של צדדים שלישיים (לרבות של עמותות אחרות, התרמות פניות אישיות לסיוע לאנשים במצוקה ועוד).
•  כעקרון HAPPY ENGLISH אינה מפרסמת מוצרי צדדים שלישיים, אולם מתוך זהירות או צורך עתידי שאינו ידוע כיום, היא שומרת על זכותה לעשות כן.
•  לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
•   לשימושים סטטיסטיים ואח' (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

זכות לסרב לקבל מידע פרסומי. זכות להפסיק לקבל מידע פרסומי.
אתה רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת רישום ומסירת פרטיך:

•  ברישום שלא באמצעות האתר – יש לציין זאת במקום המתאים בטופס הרישום/ למחוק הסעיף המתאים בהתאם הכל בהתאם להנחיות שבטופס הספציפי אותו ממלאים.
•  ברישום באמצעות האתר עליך להודיע אישית למנהלי האתר בעת הרישום.

האמור אינו רלוונטי לרישום או קבלת ניוזלטרים שכן אלה כוללים מידע פרסומי. על כן אם אינך רוצה לקבל מידע פרסומי באמצעות דוא"ל עליך להימנע  מרישום לניוזלטרים או מרישום באתר.
 
גם אם תבחר בעת הרישום שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות HAPPY ENGLISH באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקש את HAPPY ENGLISH שלא לשלוח אליך מידע פרסומי:

אמצעי פניה:
בדואר לכתובת אהרן יריב 4 חולון.
בדואר אלקטרוני www.happy-english2u.com או לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר.
בפקס למספר 6521306 03, למספר נוסף או אחר במידה ויתפרסם באתר.
 
בקשה להפסקת מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך ארבעה ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו' עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.
בקשה להפסקת קבלת מידע פרסומי - תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת!
 
מסירת מידע לצד שלישי
HAPPY ENGLISH לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
• בעת שתרכוש מוצרים ושירותים לצורך אישור הרכישה ו/או לאספקה. כך למשל (הדוגמאות אינן ממצות אלא באות להדגים בלבד):
• במידה ורכשת מוצר או שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי – ימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי. כמו כן יתקבלו ויתווספו לפרטיך פרטים שנתקבלו מאת הצד השלישי, כגון מספר אסמכתא על ביצוע תשלום.
• לצד שלישי המספק את השירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים).
•  צו שיפוטי, בהתאם להוראות הצו.
•  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין HAPPY ENGLISH.
• הליך שיפוטי שHAPPY ENGLISH היא צד לו או שיש לה עניין בו.
•  מתוך אמונה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
• הגנה על אינטרס כשר של HAPPY ENGLISH.
•  במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאמור.
o HAPPY ENGLISH תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לגופים הקשורים HAPPY ENGLISH או לצדדים שלישיים אחרים ובלבד שהם ישתמשו במידע רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות דומה המבטיחה שימושים מוגבלים במידע אישי.

שינויים במדיניות הפרטיות
HAPPY ENGLISH רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות (מבלי שיהיה בשינוי לפגוע בזכויותיך עד למועד כניסת השינוי לתוקף). הודעות על שינויים יתפרסמו באתר.
לימוד אנגלית לילדים תקנון גלי לב ארי

לימוד אנגלית לילדים תקנון גלי לב ארי