תנאי ההרשמה לחוג


נהלי הרשמה ותשלום לחוג אנגלית - תנאי ביטול וזיכוי - נא קיראו טופס זה בעיון רב !  הרישום וביצוע התשלום לחוג, באמצעות האתר, מהווים אישור לכך שקראתם והסכמתם לתנאים הכתובים בטופס ההרשמה ולתקנון האתר. לשם הנוחות האמור להלן כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד.

• פתיחת החוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (10 תלמידים לפחות בקבוצה).
• באם תלמיד שילם לחוג שלא נפתח עקב אי מספר מינימלי של משתתפים, יוחזר כספו במלואו.

 * מנהלי החוג רשאים להפסיק את החוג מכל סיבה שהיא, בכל עת. במקרה של הפסקת החוג, יוחזרו/יבוטלו יתרת התשלומים שחויבו עבור שיעורים שלא התקיימו בפועל בהתאם לתנאי חברת האשראי. שיקים/מזומן ששולמו יוחזרו בהתאמה.
• השתתפותו של תלמיד, תופסק במקרה של אי עמידה בתשלומים, ההורים מסכימים כי השתתפות בנם/ביתם בחוג תופסק באופן מידי במקרה והתשלום עבור החוג לא כובד ובמקרה והחוב לא סולק תוך שבוע ימים ממועד אי כיבוד התשלום.

• השתתפותו של תלמיד תופסק לאלתר בשל התנהגות לא ראויה (אלימות מילולית או פיזית, הפרעה בשיעורים) ההחלטה על הפסקת השתתפות בשל סיבות אלה ובשל חוסר התאמה לחוג, תהיה של מנהלי החוג בלבד וההורים מאשרים זאת מראש כתנאי עיקרי להרשמה לחוג.
• בכל חודש יתקיימו מידי שבוע 4 שיעורים בני 60 דקות כל אחד, למעט בימים שבהם בית הספר סגור בשל חופשה או חג - יובהר כי כמות השיעורים הכוללת הנה בכפוף ללוח החופשות ובהתאם לכך החיוב שיחול לגבי כמות השיעורים הכוללת. במקרה ששיעור בוטל עקב טיול או אירוע של בית הספר, או החלטה אחרת שהתקבלה, יוחזר השיעור שהוחסר בחודשים הבאים ו/או בתקופת החופשות החזר שעת הלימוד תעשה בתוספת של רבע שעה לכל שיעור, למשך 4 שיעורים, או יותר לפי העניין, ההחזר יכול להתבצע גם בפעם אחת או בשתי פעמים בתוספת של חצי שעה לכל פעם לפי החלטת מנהלי החוג או בכל דרך זמן/אחר, לפי החלטת מנהלי החוג בלבד - תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור/י ההחזר יהיה רשאי להגיע לכל שיעור אחר שאנו מקיימים בבתי ספר השונים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור החזר במקומו כאמור לעיל. כמו כן לא יהיה החזר כספי במקרה והתלמיד לא יוכל להגיע לשיעורים אחרים חלופיים שאנו מקיימים בבתי הספר.

* למשלמים בשיקים - שיק חוזר יחויב בדמי טיפול של 40 ש"ח (במקרה של שיק חוזר בשל אי כיסוי בחשבון אזי יתר התשלומים שנותרו בעסקה יבוטלו ויתרת העסקה תגבה בכרטיס אשראי בלבד, לאחר מכן יתרת השיקים יוחזרו) אנו מקבלים שיקים פרטיים בלבד, לא של חברה בע"מ ושאינם בהיסב.

•תינתן הנחה של 5% עבור ילד שני, בדרגת קרבה של אח/אחות בלבד.

עלות שיעור בן 60 דקות הנה 63 ש"ח. שיעור הניסיון הנו בתשלום למי שנרשם לחוג. עלות החוג הנה מכפלת השיעורים שיש בשנת לימודים ב 63 ש"ח. לא ניתן להירשם לחלק מהשיעורים או לשיעורים בודדים. הרישום הנו מראש לכל ימי החוג שיש בשנת לימודים החל מתאריך הרישום בפועל.

החזר כספי בגין ביטול השתתפות בחוג:
• ניתן לפרוש מהחוג ע"י הגשת הודעה בכתב בלבד לדוא"ל gali.levari@gmail.com  , באחריות הורי התלמיד בלבד, להגיש את ההודעה באמצעות הדוא"ל. יובהר כי טיפול בהחזר שיקים או בתשלום שבוצע בכרטיס אשראי יבוצע תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול. הביטול בכרטיס אשראי הנו בכפוף למועדי הטיפול הנהוגים בחברת האשראי. 
• הודעת ביטול יש לתת בתחילת החודש לפני תחילת השיעור הראשון של אותו החודש כדי שאותו החודש לא יחשב במסגרת התשלום. ניתן לתת הודעה גם בתאריך 31 לחודש, לאחר השיעור האחרון של אותו החודש כדי שהביטול לגבי החודש הבא יכנס לתוקף. הודעת ביטול שניתנה לאחר מועד השיעור הראשון של אותו חודש או במהלכו, לא תזכה בהחזר כספי של השיעורים שנותרו באותו החודש. החזר כספי עבור תשלומים יבוצע בתשלומים בהתאם. יובהר כי במקרה והורה לא שילם עבור שיעור/ים שילדו היה בו בפועל, יקוזז סכום התשלום של השיעור/ים שלא שולם/שולמו, מגובה סכום ההחזר לו ההורה זכאי במקרה והוא זכאי לו.

*התשלום לחוג נעשה מראש בעת הרישום לחוג בעסקת תשלומים בכרטיס אשראי, בשיקים או תשלום מלוא הסכום במזומן מראש. לא ניתן לשלם עבור חודשים בודדים. מאחר והתשלום לחוג מחושב על פי כמות השיעורים שיש, במכפלת עלות שיעור בסך 63 ש"ח, חישוב ההחזר במקרה של ביטול יעשה לפי קיזוז כמות השיעורים שהיו עד למועד הביטול והשבת היתרה או ביטול העסקה ממועד קבלת הודעת הביטול, עד תום כמות השיעורים שנותרו בחוג לפי הענין. סעיף זה כפוף לכל תנאי ההרשמה שלעיל שלפיהם לא תתקבל הודעת ביטול באמצע החודש.

• בכל מקרה אין החזר כספי על אי השתתפות בשיעור/ים מכל סיבה שהיא. תלמיד שלא הגיע לשיעור/ים מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי להשלים את השיעור/ים במסגרות אחרות ובמועדים אחרים, בתיאום מראש, אולם בכל מקרה, גם אם לא ניתן יהיה להשלים את השיעור שהוחסר, מכל סיבה שהיא, לא ינתן החזר כספי עבור השיעור/ים שהוחסר/ו.

* תלמיד שחלה ולא יכל להשתתף מפאת מחלתו בשלושה שיעורים רצופים ומעלה - בכפוף להצגת אישור מחלה מקורי מרופא, לימי מחלה שניתנו והוצאו ביום תחילת מחלתו, יהיה זכאי להחזר כספי - יובהר כי מנהלי החוג לא יתנו החזר כספי עבור החסרת שיעור/ים מפאת מחלה, בכל מקרה אחר שאינו עומד בתנאי סעיף זה. תנאי להחזר כספי הנו הצגת האישור הרפואי תוך 7 ימים מיום סיום חופשת המחלה. מנהלי החוג יהיו פטורים מלכבד דרישה להחזר כספי בשל היעדרות רצופה של 3 שיעורים מהחוג עקב ימי מחלה במקרה וחלף מועד 7 ימים מיום סיום ימי המחלה וההורה לא הציג דרישה להחזר כספי ו/או אישור מחלה כאמור לעיל.

• שיעור המתבטל עקב היעדרות המורה, או עקב הוראת פיקוד העורף לאי קיום לימודים בבית הספר עקב מצב בטחוני (יובהר כי רק הוראה של פיקוד העורף לאי הגעה לבית הספר עקב מצב בטחוני, תחייב את מנהלי החוג לבטל את השיעור) יוחזר במועד אחר כשעת לימוד שלמה או בחלקים של רבע שעה תוספת לכל 4 שיעורים בלבד. החזר השיעור יכול להתבצע גם בשתי פעמים בתוספת של חצי שעה לכל פעם לפי החלטת מנהלי החוג - תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור/י ההחזר יהיה רשאי להגיע לכל שיעור אחר שאנו מקיימים בבתי ספר השונים. בכל מקרה לא יהיה החזר כספי עבור שיעור שבוטל והוצע שיעור חלופי במקומו כאמור לעיל.


הצהרת בריאות, קשיי למידה, הגעה ואיסוף. תנאים שונים:

א. ילדים הסובלים מבעיות בריאות שדורשות התייחסות (אפילפסיה, סכרת, אסטמה וכיוב') וכן ילדים בעלי קשיי למידה או בעיות קשב וריכוז שחשוב שנדע לגביהם – מחובת ההורים ליידענו על כך בכתב, לפני פתיחת החוג, בדוא"ל gali.levari@gmail.com .

א.1. ילדים שיש להם סייע/ת במהלך הלימודים מסיבה בריאותית או אחרת מחויבים להגיע לחוג יחד עם הסייע/ת שלהם או מלווה מבוגר אחר שיהיה נוכח איתם פיזית בשיעור בכל שעות החוג - מובהר כי תנאי זה הנו תנאי עקרי להרשמה לחוג ומנהלי החוג יהיו רשאים שלא לקבל תלמיד שיש לו סייע/ת אשר לא מגיע איתו יחד לחוג.

א.2. ילדים הסובלים מאלרגיות מסוימות לאוכל וכיוב' חייבים להגיע יחד עם מלווה או סייע/ת כדי להשגיח על התלמיד מפני מוצרים העשויים לסכן את בריאותם. בחוג לא מוגש מזון אולם אין הגבלה או השגחה על ילדים אשר מביאים חטיף או כריך העשוי להכיל רכיבים שונים אליהם ניתן להיות אלרגי (כגון בוטנים, חלב וכיוב') ואוכלים אותו במהלך השיעור


ב. בעצם רישום ילדך לחוג, דרך האתר, הנך מצהיר כי לבנך/בתך, אין בעיות רפואיות, רגשיות או אחרות המונעות או עשויות למנוע את השתתפותו/ה בחוג.

ג. בעצם רישום ילדך לחוג ומסירת כתובת הדוא"ל שלך וטלפון נייד, הנך מאשר שאנו נהיה רשאים לשלוח לך באמצעות הדוא"ל והטלפון הנייד, ניוזלטר חודשי, וכן ליצור קשר טלפוני בנוגע להודעות ועדכונים הקשורים לחוג.

ד. בעצם רישום ילדך לחוג באמצעות אתר זה, הנך מסכים שמנהלי החוג יצלמו ויסריטו את בנך/בתך במהלך הפעילות הקבוצתית, כדי שתוכל לצפות בילדך ובחבריו כשהם שרים באנגלית או מעלים הצגה באנגלית. כמו כן הנך מסכים שאנו נוכל לעשות שימוש בתמונות ובצילומים ולהציגם באתר שלנו. הורה שאינו מסכים לכך מחובתו להודיע לנו על כך בכתב בדוא"ל  gali.levari@gmail.com 


בעצם ביצוע הרישום של ילדך לחוג באתר זה, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את כל תנאי ההרשמה והנך מסכים לכל התנאים שלעיל וכי אין כל מניעה שהיא להשתתפות ילדך בחוג.
עוד הנך מאשר כי האחריות להבאת בנך/בתך עד לבית הספר/כיתה בו מתקיים החוג והחזרתו/ה מבית הספר/כיתה בו מתקיים החוג, חלה עליך במלואה.

נבנה על ידי "חוג" אתר החוגים